Warning: Use of undefined constant style - assumed 'style' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/niemilcz/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 10

Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/niemilcz/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/functions/admin-setup.php on line 44

Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA

(nie)Milcz – działaj”

Z dnia 06 października 2015 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „(nie)Milcz – działaj”, zwane dalej Stowarzyszeniem, Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz .U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi . zm.) oraz niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zawiązanym dla wioski Milcz.

 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Milcz.

Milcz 73 A 64-800 Chodzież

§3

 1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§4

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Inicjowanie aktywności publicznej – integracja społeczności lokalnej.

  2. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków lokalnej społeczności.

  3. Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.

  4. Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno-zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego.

  5. Wspieranie działań szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz rozbudowa bazy służącej zabezpieczeniu czasu poza lekcyjnego dzieci i młodzieży.

  6. Działania wspierające rozwój kółek informatycznych, w tym rozbudowa i utrzymanie sieci komputerowej z podłączeniem Internetu. Utrzymanie i udostępnianie społeczeństwu posiadanego sprzętu technicznego, w tym zakup przedmiotów i sprzętu niezbędnych do ich udostępniania. Szerzenie idei społeczeństwa informatycznego.

  7. Troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych rolników, w tym działalność naukowa i naukowo – techniczna.

  8. Zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego wsi.

  9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży.

  10. Prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej.

  11. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców.

  12. Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego i wypowiadanie się w sprawach publicznych.

  13. Podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, w tym wspieranie i propagowanie działań służby zdrowia i ratownictwa drogowego oraz pomoc poszkodowanym w wyniku wypadków, pożaru, klęski żywiołowej lub innych zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

  14. Promocja idei zdrowego społeczeństwa. Propagowanie i upowszechnianie akcji odwykowych

  15. Pomoc dla osób niepełnosprawnych. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

  16. Organizacja zespołów porad z zakresu ochrony zdrowia, walki z patologiami społecznymi i bezrobociem.

  17. Podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Wspieranie prorodzinnych form opieki nad dziećmi. Szerzenie dobroczynności .

  18. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych. Ochrona zwierząt i opieka nad nimi.

  19. Uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących.

  20. Organizacja współpracy zagranicznej. Rozwijanie kontaktów i współpracy ludzi z krajów Europy i całego świata. Zwiększenie możliwości nauki języków integrujące kraje europejskie.

  21. Promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi.

  22. Ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

  23. Podnoszenie poziomu profesjonalizmu i zdolności organizacyjnych oraz wspieranie organizacyjno-prawne lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób niezrzeszonych współpracujących lub pracujących na rzecz organizacji pozarządowych.

  24. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi.

  25. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

  26. Upowszechnianie wartości religijnych w życiu publicznym.

§5

 1. Sposoby realizacji celów
  1. Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.

  2. Organizowanie imprez kulturalnych, zakładanie, prowadzenie i wspieranie zespołów i grup artystycznych.

  3. Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, spotkań, klubów dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego.

  4. Wspieranie organizowania i prowadzenie drużyn, sekcji sportowych, a także imprez sportowych.

  5. Promowanie obszarów wiejskich, w tym propagowanie i zachowanie dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki, religii i kultury.

  6. Budowa, rozbudowa, zagospodarowanie i wyposażanie bazy kulturalnej i rekreacyjno sportowej.

  7. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych.

  8. Prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą, walka ze zjawiskiem zaśmiecania, opieka nad zwierzętami leśnymi i ich ochrona, wspieranie akcji zalesiania.

  9. Prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie ośrodków pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku, imprez dla ludzi ubogich i samotnych oraz udzielanie innej pomocy w miarę posiadanych środków.

  10. Umożliwianie społeczności lokalnej oraz swoim członkom w miarę możliwości Stowarzyszenia korzystania z urządzeń, budynków i pomocy Stowarzyszenia, w tym z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§6

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie posiada członków:

  1. zwyczajnych,

  2. wspierających,

  3. honorowych,

 4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”,

 2. złoży deklarację członkowską na piśmie,

 3. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§7

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

§8

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów

  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

  3. regularnego opłacania składek

§9

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§10

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§11

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§12

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

 2. wykluczenia przez Zarząd

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia

 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

 2. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

 3. śmierci członka.

§13

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§15

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie, które może nastąpić 30 minut po pierwszym głosowaniu bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest jawne.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§16

 1. Zarząd składa się :

  1. Prezesa

  2. Zastępcy Prezesa

  3. Skarbnika

  4. Sekretarza

  5. Członka

 2. Zarząd składa się z członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków .Walne zgromadzenie decyduje o powierzeniu funkcji w Zarządzie.

 3. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 6. Do kompetencji Zarządu należą:

  1. realizacja celów Stowarzyszenia,

  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątkowym Stowarzyszenia,

  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

  8. przyjmowanie i skreślanie członków.

  9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności stowarzyszenia .

§17

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się :

a) przewodniczącego

b) wiceprzewodniczącego

c) członka

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie działalności Zarządu,

  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§18

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia wymienionych w §14 ust.1 pkt. b i c ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji . W tym trybie można powołać nie więcej niż 1 członka organu gdzie wystąpił wakat .

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§19

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1. ze składek członkowskich,

  2. darowizn, spadków, zapisów,

  3. dotacji i ofiarności publicznej.

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub sekretarzem oraz do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem lub sekretarzem.

 5. Prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub sekretarzem są upoważnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 3 tys. zł. z zastrzeżeniem, że Prezes Zarządu może samodzielnie podejmować zobowiązania finansowe w kwocie ograniczonej do wysokości 1 tys. zł.

 6. Zobowiązania majątkowe powyżej kwoty 3 tys. zł zaciągać może Prezes – wyłącznie na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych .

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


Warning: Use of undefined constant churchthemes - assumed 'churchthemes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/wrk/organizacje/niemilcz/wp-content/themes/simple-non-profit-theme/sidebar.php on line 44
Członek federacji

Wielkopolska Rada Koordynacyjna